Årsmøte for Sotra Sportsdykkerklubb

Her samles praktisk info om gjennomføring av årsmøte for Sotra Sportsdykkerklubb.

Årsmøtet skal gjennomføres i henhold til NIF’s lovnorm*.
Innkalling til årsmøtet skal være sendt på mail til alle medlemmer via KlubbAdmin / Min Idrett.

* Endringer i lovnorm etter at årsmøteinnkalling ble lagt ut

NIF har annonsert endringer i lovnormen gjeldende fra 01.01.2022, og vi er pålagt å oppdatere klubbens lovnorm iht. denne. Styret har i den forbindelse blitt oppmerksomme på noen endringer som påvirker agenda og sakspapirer for årsmøtet.

Viktigste endring er at krav om å velge revisorer erstattes med at det skal velges kontrollutvalg. Det er ikke nødvendig med revisorer for idrettslag av vår størrelse, og kontrollutvalget overtar kontrollfunksjon for styrets økonomiforvaltning. Se eget vedlegg ang. kontrollutvalg.

Innhold på siden

Årsmøte 2021

Dato og sted (NB. endret 17. januar)

Årsmøtet avholdes digitalt onsdag 2. februar 2022 kl. 19:00 via Teams. Sjekk gjerne på forhånd at du får til å åpne linken. (Vi kan åpne møtet litt før, slik at alle får sjans til å koble seg på.) 

Teams-link finner du her

Påmelding

Påmelding i egen tråd. 

Agenda

  1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
  2. Velge dirigent
  3. Velge protokollfører
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Godkjenne forretningsorden
  6. Godkjenne innkallingen
  7. Godkjenne saklisten
  8. Behandle idrettslagets årsberetning
  9. Behandle regnskap og revisors beretning
  10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
  11. Fastsette medlemskontingent og aktivitetsavgift
  12. Vedta idrettslagets budsjett
  13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan og lovnorm
  14. Velge:
   1. Styreleder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.*
   2. Kontrollutvalg med leder og 1 medlem
   3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
   4. Valgkomité med leder, og 1 medlem og 1 varamedlem
 
* Leder og styremedlemmer velges for 2 år. Nestleder og to av styremedlemmene fra dagens styre har 1 år igjen, og er derfor ikke på valg.

Praktisk info

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet

Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet. NIF har utarbeidet en mal for forslagsskjema som du finner her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14. januar, via e-post til post@ssdk.no. Bruk forslagsskjemaet fra NIF. Styret behandler forslag og legge dem ved i saksdokumentene (punkt 4) senest en uke før årsmøtet.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

FORMULERING AV FORSLAG

Forslaget må formuleres i nøyaktig den ordlyd man ønsker at det skal vedtas, begrunnelsen skriver man i tillegg. Det er derfor lurt å være så konkret som mulig i forslagsformuleringen, slik at medlemmene ikke er i tvil om hva som evt. vedtas. Dersom det på årsmøtet blir diskusjoner under selve saksbehandlingen, vil det være mulig å fremme alternative vedtak/ordlyder til avstemming, men den innmeldte saken må da først stemmes mot.

Tips: Forslag av økonomisk art (innkjøp av utstyr o.l.) bør inneholde et konkret pristilbud eller realistisk budsjett, spesielt hvis det får innvirkning på klubbens årsbudsjett (driftsutgifter). Erfaringsmessig vil det være vanskelig å få vedtatt innkjøp av dyrt utstyr, uten at det foreligger konkrete estimater.

STYRETS BEHANDLING AV FORSLAG

Styret må sørge for at alle saker et medlem ønsker å få behandlet, og som er fremmet innen utløpet av fristen, fremmes for årsmøtet. Styret har ikke anledning til å unnlate å inkludere forslag styret misliker, er uenig i eller mener ikke er egnet for behandling av årsmøtet. Styret kan i saksdokumentene i tilknytning til den enkelte saken, uttrykke sin oppfatning av forslaget, og hvorfor det ev. ikke bør vedtas. Dersom det skulle komme inn forslag som er av en slik art at det kan innebære et lovbrudd om styret inkluderer forslaget i saksdokumentene, har styret anledning til å unnlate å ta med forslaget i saksdokumentene. I slike tilfeller bør idrettskretsen kontaktes for bistand.

Stemmegivning på årsmøtet

Minimun krav til deltagere for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig er 6 stemmeberettige medlemmer.

 • Et vedtak må være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer for å være gyldig, med unntak av lovendringer som krever 2/3 flertall.
 • Ingen representant har mer enn én stemme.
 • Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
 • Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
 • Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Saksdokumenter

Listen oppdateres med linker til dokumenter når de er klar.