Sakliste og saksdokumenter for årsmøte

Styret viser til innkalling til årsmøte av 27.01.23

Årsmøtet avholdes den 27. Januar kl. 19:00 i klubbhuset i Apalvågen.

Saksliste

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne forretningsorden
Sak 6: Godkjenne innkallingen
Sak 7: Godkjenne sakslisten
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning.
Sak 9: Behandle
Sak 9.1 Idrettslagets regnskap
Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning
Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 10.A Gjenoppta anskaffelse av Nitrox
Sak 10.B Dykkeplan/Årsplan med innhold
Sak 10 C Endring i Lovnorm for Sotra Sportsdykkerklubb

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styre:
– nestleder 
– 4 styremedlemmer (To for 2 år og to for 1 år)
– varamedlem

14.2 Kontrolluvalg:
– leder 
– medlem

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:
– leder  
– medlem 
– varamedlem

Vedlagt følger følgende dokumenter:
Styrets forslag til forretningsorden (NIF’s mal)
Idrettslagets årsberetning
Regnskap i revidert stand
Kontrollutvalgets beretning
Forslag og saker
Styrets forslag til medlemskontingent og eventuelt treningsavgifter
Styrets forslag til budsjett
Valgkomiteens innstilling
Styrets innstilling til ny valgkomité
Organisasjonsplan for Sotra Sportsdykkerklubb

Ved spørsmål om årsmøtet, kan styreleder Frank Robert Minde kontaktes på tlf 45393338 eller e-post post@ssdk.no

Med vennlig hilsen
styret