Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Sotra Sportsdykkerklubb.

Tid og sted

Fredag 29. januar 2021 kl. 19.00. Årsmøtet avholdes digitalt (Teams).

Praktisk info om gjennomføring

På grunn av smittevern har vi valgt å gjennomføre årsmøtet digitalt gjennom Teams, i stedet for fysisk oppmøte. Dermed sikrer vi deltagelse for alle som ønsker. NIF har laget en egen veileder for digitale årsmøtert, som du finner her. Hvis du ikke er kjent med Teams fra før, bør du lese gjennom denne på forhånd. 

Vi utarbeider også en egen forretningsorden for gjennomføring av møtet, som beskriver hvordan diskusjon og avstemming skal foregå. Denne vil gjøres klar i forkant av møtet, slik at alle kan lese gjennom på forhånd. Det er kun de som er innlogget på møtet som vil ha stemmerett. 

Vi gjennomfører ellers årsmøtet ihht. klubbens lovnorm, som du finner her

Påmelding

Ønsker du å delta på årsmøtet, send en mail til post@ssdk.no med den mailadressen du vil ha deltagelses-linken på, så får du tilsendt link til møtet. Påmelding bør skje senest dagen før.

Agenda for årsmøtet

 • Behandle klubbens årsberetning og regnskap.
 • Behandle forslag og saker. 
 • Fastsette medlemskontingent for 2021.
 • Vedta budsjett for 2021.
 • Behandle klubbens organisasjonsplan.
 • Valg av styremedlemmer (de som er på valg i år)

Frister for forslag til saker og saksliste

Saker og forslag som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest fredag 15. januar til e-post post@ssdk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider.

Litt om å fremme forslag til saker

Ønsker du endringer i klubbens lovnorm eller vesentlige endringer i klubbens organisasjonsplan, så må dette legges frem for årsmøtet. Det gjelder også forslag til investeringer/innkjøp som ikke ligger innunder årsbudsjettet. 

Det er selvfølgelig fritt frem å melde hvilken som helst sak til behandling på årsmøtet, men det er en del saker som ikke trenger årsmøtevedtak for å gjennomføres, som er mer naturlig for styret å behandle. Det er ikke ønskelig å bruke årsmøtet til detaljstyring av klubben.

Forslag skal inneholde:

 1. Dato for årsmøte og navn på idrettslag
 2. Navn på forslagsstiller
 3. Tittel på forslag/sak (F.eks. Endring av påmeldingsregler)
 4. Beskrivelse av forslaget. Skriv det nøyaktig i den ordlyden det ønskes vedtatt. 
 5. Begrunnelse for å fremme forslaget.

Hvis du ønsker å fremme forslag til større investeringer, så bør du innhente priser og legge ved et budsjett, slik at vi ved eventuelt flertall får inkludert det i budsjettet for 2021, som også skal vedtas.

Vi har tidligere hatt diskusjoner om det er lov eller ikke lov å endre på ordlyd i et forslag på selve møtet. Lovnormen sier at man skal behandle forslag og saker oppført på sakslisten, men går ikke i detalj på om sak må vedtas ordrett. Vi har opplevd at en beskrivelse kan være noe uklart formulert, slik at det oppstår tvil om hva vedtaket egentlig betyr, eller at det ikke kan stemmes over slik det står (f.eks. at det er i strid med lovnorm). Det vil under saksbehandling på årsmøtet derfor være mulig å endre ordlyd på det som skal vedtas, eller å foreslå alternative vedtak til avstemming, så lenge man holder det innenfor saken som diskuteres. 

Styret gjennomgår alle forslag før årsmøtet og vil komme med styrets innstilling til om forslages bør vedtas eller ei. (Alle forslag skal uansett legges frem for årsmøtet ordrett slik de er meldt inn).

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

NB. Kontingent for 2021 skal vedtas på årsmøtet og bør derfor ikke betales før etter årsmøtet er avholdt, sånn for ordens skyld.